آنژیوکت ها یک کاتتر کوچک و قابل انعطاف می باشند و به وسیله سوزنی که دارند وارد ورید بیمار میشوند. وقتی که کاتتر در ورید بیمار قرار گرفت ، سوزن (نیدل) از آنژیوکت خارج میشود و کاتتر در رگ بیمار باقی میماند. سپس با استفاده از یک چسب ضد حساسیت روی پوست بیمار به خوبی بسته و نگه داشته میشود. از آنژیوکت ها بیشتر برای دسترسی عروقی استفاده میشود. از این وسیله برای بیماران قبل از جراحی یا در اتاق های اورژانس و در بعضی موارد رادیوگرافی استفاده میشود