سوند های پزشکی :

سوند یک لوله تو خالی و باریک و نسبتا قابل انعطاف است.  که به آن کاتتر ادراری هم میگویند و در درون مثانه قرار میگیرد و از آن برای جمع آوری ادرار استفاده میشود. که در علم پزشکی به این پروسه کاتتراسیون یا سونداژ هم میگوند.